Hjelp

Hjelp-seksjonen gir deg veiledning til bruk av Europower.com

Har du ytterligere spørsmål etter å ha lest gjennom denne seksjonen, ta kontakt med oss per telefon: +47 22 00 11 50

Selskapsprofil

Skjemaet inneholder informasjon om administrative forhold, virksomhetsområder, nøkkeltall m.v. Formålet med skjemaet er at du raskt skal kunne få en oversikt over vesentlige forhold ved det valgte selskapet.

Skjemaet er svært nyttig når du trenger ny informasjon, eller en oppdatering på ulike kraftselskapers virksomhet.

For konsernmødre er det den konsoliderte virksomheten i mor- og datterselskap som bestemmer grunnlaget for selskapstype, virksomhetsområder og regnskapstall.

I datterselskap er det den særskilte aktiviteten i det enkelte datterselskap som bestemmer grunnlaget for selskapstype, virksomhetsområder og regnskapstall.

Eieroversikt

Eieroversikt viser informasjon om selskapets eiere, spesifisert med eiernavn og eierandel i prosent. Eierens andel av kapitalen vises i første kolonne.

Tilgjengelige informasjonsfelt er selskapsnavn, eiernavn, eierandel målt ved prosentvis andel av kapitalen, og ajourført dato.

Konsernstruktur og aksjeposter

Skjemaet gir en oversikt over de eierandeler det valgte kraftselskapet har i andre kraftselskap, målt ved eierens prosentvise andel av kapitalen. 

Det vises eierforhold på inntil 3 nivåer med eieren på øverste nivå.

Dette skjemaet gir et solid grunnlag for studier av eierstrukturer.  Eierforhold er angitt med eierens navn, eierandel og navnet på de eide selskapene.

Regnskapsdata

Følgende forhold gjelder generelt for all regnskapsinformasjon:

 • Som hovedregel registreres konsernregnskap når det foreligger konsernforhold, og selskapsregnskap for datterselskap og selvstendige selskap.
 • I helt spesielle tilfeller registreres selskapsregnskap, selv om det foreligger konsernforhold. Informasjon om hvilken konsolidering som er foretatt i det registrerte regnskapet finnes under Konsolideringsprinsipper.
 • Konsernregnskap er ført etter enhetssynet. Minoritetsinteressene er inkludert i egenkapitalen.
 • Felleskontrollert virksomhet vil ofte være bruttokonsolidert både i selskaps- og konsernregnskap.
 • En rekke selskap har endret juridisk selskapsform fra annen selskapsform til aksjeselskap den senere tid. Regnskapet registreres fortløpende for den operative enheten selv om selskapet endrer juridisk selskapsform og får en mindre endring i navnet, såfremt det er koninuitet i den underliggende virksomheten. Dette betyr at et 5-års regnskap kan gjelde et kommunalt selskap for en periode, og et aksjeselskap for en annen periode. Informasjon om endring i selskapsform finnes under Nyheter og MA.
 • Alle regnskapsdata er registrert slik de fremkommer i selskapenes årsrapporter. Europower har ikke foretatt subjektive justeringer av regnskapene.

Det er foretatt en oppsplitting i kraftsalgsinntekter og overføringsinntekter der dette har vært mulig. Dersom dette ikke har vært mulig, er det kun registrert en samlet sum for begge postene. Kjøp av kraft til å dekke nettap er inkludert i kraftkjøpskostnadene. I unntakstilfeller er kraftkjøp registrert som varekjøp i henhold til selskapets egen kategorisering.

Overføringskostnader refererer seg til kjøp av overføringstjenester fra (konsern)eksterne leverandører, normalt fra eiere av overliggende nett. FKV er en forkortelse for såkalt Felleskontrollert Virksomhet, og finnes også i balansen.

Legg spesielt merke til at eloverføringsanlegg (nett) og elproduksjonsanlegg er spesifisert i balansen. Det er ikke foretatt noen oppsplitting av egenkapitalen, og denne består derfor både av fri og bunden egenkapital.

Regnskap og Nøkkeltall

Følgende forhold gjelder generelt for all regnskapsinformasjon:

 • Som hovedregel registreres konsernregnskap når det foreligger konsernforhold, og selskapsregnskap for datterselskap og selvstendige selskap.
 • I helt spesielle tilfeller registreres selskapsregnskap, selv om det foreligger konsernforhold. Informasjon om hvilken konsolidering som er foretatt i det registrerte regnskapet finnes under Konsolideringsprinsipper.
 • Konsernregnskap er ført etter enhetssynet. Minoritetsinteressene er inkludert i egenkapitalen.
 • Felleskontrollert virksomhet vil ofte være bruttokonsolidert både i selskaps- og konsernregnskap.
 • En rekke selskap har endret juridisk selskapsform fra annen selskapsform til aksjeselskap den senere tid. Regnskapet registreres fortløpende for den operative enheten selv om selskapet endrer juridisk selskapsform og får en mindre endring i navnet, såfremt det er koninuitet i den underliggende virksomheten. Dette betyr at et 5-års regnskap kan gjelde et kommunalt selskap for en periode, og et aksjeselskap for en annen periode. Informasjon om endring i selskapsform finnes under Nyheter og MA.
 • Alle regnskapsdata er registrert slik de fremkommer i selskapenes årsrapporter. Europower har ikke foretatt subjektive justeringer av regnskapene.
Finansielle nøkkeltallDefinisjon
Brutto driftsmargin (%)Driftsresultat eksklusive avskrivninger/driftsinntekter
Netto driftsmargin (%)Driftsresultat/driftsinntekter
Resultatmargin (%)Årsresultat/driftsinntekter
Avkastning egenkapital / ROE (%) Årsresultat/gjennomsnitt: [Egenkapital + Fondsavsetninger]
Avkastning totalkapital / ROA (%) [Driftsresultat + Finansinntekter] / Gjennomsnitt sum eiendeler
Avkastning på gjennomsnittlig sysselsatt kapital / ROACE (%)[Driftsresultat + Finansinntekter] / Gjennomsnittlig sysselsatt kapital hvor sysselsatt kapital er

Sum eiendeler – ikke rentebærende gjeld
Utbytteprosent (%)Utbytte/årsresultat
Likviditet(grad) (%)[Likvide omløpsmidler; Kontanter, bankinnskudd, aksjer, andeler, obligasjoner og verdipapirer] / Sum eiendeler
Egenkapitalprosent (%)Egenkapital / Sum eiendeler
Soliditetsgrad (%)[Egenkapital + Fondsavsetninger + Ansvarlige lån] / Sum eiendeler
Antall elkunder/ansatteDefinisjon
Antall elkunderAntall elkunder. Angis som 0 dersom selskapet ikke har sluttkunder.
Antall ansatteAntall ansatte eksklusive lærlinger
Nøkkeltall per ansattDefinisjon (angis med n.a. hvis antall ansatte ikke er oppgitt)
DriftsinntekterDriftsinntekter/antall ansatte
DriftsresultatDriftsresultat/antall ansatte
ÅrsoverskuddÅrsoverskudd/antall ansatte

Kraftstasjoner

Skjemaet har følgende informasjonsfelt:

 • Kraftstasjonsnavn
 • Eierandel (%)
 • Midlere årsproduksjon (GWh)
 • Eiers produksjon (GWh)
 • Installert effekt (MW)
 • Eiers effekt (MW)

Dette skjemaet viser direkte eide kraftstasjoner, og i tillegg kraftstasjoner som er eid av selskap som er hel- eller deleid av det valgte selskapet. Rapporten viser indirekte eide kraftstasjoner ett nivå under det valgte selskapet. Det gjøres oppmerksom på at det finnes eierstrukturer hvor kraftstasjonene eies av selskap flere nivåer under «morselskapet».

Oversikten under viser hvilke typer kraftstasjoner det finnes informasjon om. Det er kun Norge som er oppdatert. Øvrige nordiske land har kun historiske data.

Norske

vannkraftverk > 5 MW

vindkraftparker

Svenske

 

vannkraftverk

varmekraftverk

kjernekraftverk

vindkraftverk

Danske

primære el- og kraftvarmeverk

elverkseide desentrale kraftvarmeverk

elverkseide vimdmølleparker

Finske

vannkraftverk

varmekraftverk

kjernekraftverk

vindkraftverk

Eiers effekt og produksjon er beregnet ved å multiplisere kraftstasjonens effekt og midlere årsproduksjon med respektive eierandeler. Det gjøres oppmerksom på disse beregnede tallene, basert på eierandeler, ikke vil gi et korrekt uttrykk for eiers uttaksretter, dersom eierandeler og uttaksretter er forskjellige.

Generell informasjon

Alle data er basert på selskapenes pålagte rapportering til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)/ Energimyndigheten.

Enkelte selskaper har ekstreme verdier som kan skyldes spesielle kunde-/nettforhold, men er likevel inkludert.

Informasjonen omfatter økonomisk og teknisk informasjon som gjelder særskilt for nettvirksomheten.

Monopolregnskaper og -nøkkeltall for forskjellige land er ikke alltid direkte sammenlignbare. Dette skyldes ulikheter i landenes rammebetingelser.

Vi tar forbehold om feil som skyldes mangler i datagrunnlaget.

For ytterligere informasjon, kontakt Europower AS – e-post: analyse@europower.com eller per telefon +47 22 00 11 50